Văn Bản Dự Thảo
Góp ý - Dự thảo quy định chế độ Công cụ hỗ trợ BVDP
Loại văn bản:
Quy định
Lĩnh vực:
Trích yếu:

QUY ĐỊNH

Vổ tổ chức, chế độ chính sách và trang bị đối vói
lực luợng Bảo vệ dân phố trẽn địa bàn tính Tây Ninh
(ban hành kèm í heo Quyết định sô /2020/QĐ-UBND
ngày ..../...../2020 cùa UBND tinh Táy Ninh)

Nội dung:

Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
21/07/2020 20/08/2020 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý