Văn Bản Dự Thảo
Quy định tổ chức, chế độ, chính sách và trang bị đối với lực lượng BVDP
Loại văn bản:
Quy định
Lĩnh vực:
Trích yếu:
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về tổ chức, chế độ, chính sách và
trang bị đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Nội dung:
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về tổ chức, chế độ, chính sách và
trang bị đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP, ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính
phủ về Bảo vệ dân phố;
Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP, ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính
phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC, ngày 01
tháng 3 năm 2007 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP, ngày 17 tháng 4 năm
2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;
Căn cứ Thông tư số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của
Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo hiểm
y tế và Nghị định số 62/2009/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
Căn cứ Quyết định số 394/2008/QĐ-BCA(H11) ngày 31 tháng 3 năm 2008
của Bộ Công an về trang phục cho lực lượng Bảo vệ dân phố;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2013/HĐND ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 7 về quy định mức hỗ trợ đóng
Bảo hiểm y tế cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;
Căn cứ Nghị quyết số 48/2011/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2011 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 3 về mức hỗ trợ đối với
lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Tuần tra nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây
Ninh;
Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số   /TTr-CAT, ngày
tháng    năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về tổ chức, chế độ,
chính sách và trang bị đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây
Ninh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế các Quyết định
số 07/2012/QĐ-UBND ngày 19/01/2012, Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày
08/4/2013, Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014, Quyết định số
20/2019/QĐ-UBND ngày 04/6/2019  của UBND tỉnh Tây Ninh.
Điều 3. Giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn và kiểm tra
việc thực hiện Quyết định này.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc
Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội, thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,
thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Cục Pháp chế, CCHC và TP-BCA;
- Cục Xây dựng PTBVANTQ-BCA;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-BTP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm công báo-Tin học;
- Lưu: VT. UBND tỉnh.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
21/07/2020 20/08/2020 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý